8:00 - 9:00

bob游戏-官方网站 营业时间周一至周五

+13013764577

致电我们预约

法国巴黎Zac Claude Bernard多功效修建

法国巴黎Zac Claude Bernard多功效修建   这是由Atelier Zündel & Cristea事情室睁开的Zac Claude Bernard多功效修建项目,这个项目位于法国巴黎 ,这个修建恰似堆砌的茶盘 ,一层又一层摞在一路,贸易空间以及退休举措措施的进口空间位于首层,尔后是五层的包罗重要养老举措措施的空间 ,顶上的四层则是私家拥有的室第,地下室包罗泊车场另有其他辅助举措措施,即厨房 ,维护空间以及蕴藏空间 。南侧墙壁的外墙自由地撤退退却,以使总体组合矫捷呼吸,同时形成一系列线性的夹层 。修建的上层布局包罗外墙的挪动 ,铺就的板面,联合连续的收缩动作,它们配合打造了功效的变化。综合体经由过程体量的差别排布 ,展示了功效的叠加。


【读音】:   zhè shì yóu Atelier Zündel & Cristeashì qíng shì zhēng kāi de Zac Claude Bernardduō gōng xiào xiū jiàn xiàng mù ,zhè gè xiàng mù wèi yú fǎ guó bā lí ,zhè gè xiū jiàn qià sì duī qì de chá pán ,yī céng yòu yī céng luò zài yī lù ,mào yì kōng jiān yǐ jí tuì xiū jǔ cuò cuò shī de jìn kǒu kōng jiān wèi yú shǒu céng ,ěr hòu shì wǔ céng de bāo luó zhòng yào yǎng lǎo jǔ cuò cuò shī de kōng jiān ,dǐng shàng de sì céng zé shì sī jiā yōng yǒu de shì dì ,dì xià shì bāo luó bó chē chǎng lìng yǒu qí tā fǔ zhù jǔ cuò cuò shī ,jí chú fáng ,wéi hù kōng jiān yǐ jí yùn cáng kōng jiān 。nán cè qiáng bì de wài qiáng zì yóu dì chè tuì tuì què ,yǐ shǐ zǒng tǐ zǔ hé jiǎo jié hū xī ,tóng shí xíng chéng yī xì liè xiàn xìng de jiá céng 。xiū jiàn de shàng céng bù jú bāo luó wài qiáng de nuó dòng ,pù jiù de bǎn miàn ,lián hé lián xù de shōu suō dòng zuò ,tā men pèi hé dǎ zào le gōng xiào de biàn huà 。zōng hé tǐ jīng yóu guò chéng tǐ liàng de chà bié pái bù ,zhǎn shì le gōng xiào de dié jiā 。

bob游戏-官方网站
上一篇:美国芝加哥康健科学职业高中 下一篇:澳年夜利亚悉尼罗斯林街餐厅